När du tar datasäkerhetsfrågor på allvar


 Startsida
 Tjänster
 Kunder
 Kontakt
 Utbildning
-------------------

ODIT

E-mail: posta@odit.se

Tel:
08-449 72 29


Mobil:
070 521 69 25

 

Utbildning är en förutsättning för hållbar utveckling

Säkerhetsfrågor, om de inte tas på allvar, utgör en stor fara för organisationens framgång och t.o.m. överlevnad på sikt. Personalens omedvetenhet om IT/informationssäkerheten kan utgöra en stor fara för organisationens överlevnad. Således föreligger det ett stort behov av IT/informationssäkerhetsutbildning för organisationens personal.

Huvudmålet är att säkerhetsutbilda användare så att de blir en del av lösningen och inte problemet.

Säkerhetsutbildningen bör dessutom vara en integrerad del i verksamheten och vända sig till tre grupper:

  • Grupp 1. organisationens/verksamhetens säkerhet, som vänder sig till ledningen (chefer och beslutsfattare)

  • Grupp 2. system- och nätverkssäkerhet, som vänder sig till system- och nätverksadministratörer

  • Grupp 3. grundläggande kunskaper om IT/informationssäkerhet, som vänder sig till slutanvändare (all personal)

VÅRA UTBILDNINGAR:

IT/Informations- och kommunikationssäkerhet

GRUNDKURS

Kursens innehåll

- Hot, attack, skydd
- Kryptering
- TCP/IP
- Brandvägg
- Virus, trojansk häst
- Riskhantering
- Riskanalys
- Kontinuitetsplanering
- Incidenthantering
- Säkerhetspolicy
- Ledningssystem (ISO 2700-serie, LIS, MICTS, BITS)


Informationssäkerhet för ledning och beslutsfattare

Kursens innehåll


- Vad är informationssäkerhet och varför?

- Säkerhetsorganisation- och arkitektur

- Administrativ säkerhet: Högsta ledning, personal och säkerhet

- Säkerhetspolicy: Vad ska policy innehålla och hur utforma policyer

- Riskhantering: Hur utveckla riskhanteringsprocess

- Riskanalys: Att välja metod och strategi

- Kontinuitetsplanering: Vad ska planen innehålla

- Incidenthantering: Modeller och metoder

         - Hur hantera incidenter

         - Att bygga och leda en organisation för hantera incidenter

- Ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 2700-serie, LIS, BITS, MICTS)  

 


-   Vi genomför även interna utbildningar som anpassas för din organisation