När du tar datasäkerhetsfrågor på allvar


 Startsida
 Tjänster
 Kunder
 Kontakt
 Utbildning
-------------------

ODIT

E-mail: posta@odit.se

Tel:
08-449 72 29


Mobil:
070 521 69 25

 

  Ett effektivt och korrekt konfigurerat IT-nätverk är avgörande för organisationens framgång

 

Kommunikationssystem är sårbara för attacker. Att förstå och analysera hoten samt implementera potentiella motåtgärder är av störst vikt för att säkra nätverken och därmed verksamheten. Varje aktivitet eller förhållande som kan orsaka skada på enhet (data, resurser eller person) måste skönjas och om möjligt elimineras eller lindras.

Skada innebär: förstörelse av information, avslöjande av information, åtkomstfördröjning, åtkomstnekande, bedrägeri, förlust eller missbruk av resurser.

Allmänna och vanliga hot mot kommunikationssystemssäkerhet inkluderar bl a överbelastningsattack, tjuvlyssning, uppträdande under falsk identitet, återuppspelningsattack och modifiering

- vi hjälper dig att utveckla och utforma säkerhetspolicy för nätverk
- vi hjälper dig att utforma och inrätta riskhanteringsprocess inom ramen för nätverkssäkerhet
- vi hjälper dig att göra riskanalys för nätverk br> 

 • Nätverket måste skyddas mot avsiktliga och oavsiktliga attacker. Säkerheten i nätverk ska tillgodose verksamhetens krav på sekretess (konfidentialitet), riktighet, tillänglighet, oavvislighet, spårbarhet, autenticitet och tillförlitlighet av information och tjänster
 • Säkerhet i IT-nätverk avser:
  - Ledning (styrning och kontroll) av nätverkssäkerhet
  - Nätverkssäkerhetsarkitektur
  - Att säkra kommunikation mellan nätverken
  - Att säkra Internetanvändning
 • IT-nätverkssäkerhetsarkitektur: ramverk av riktlinjer, processer och aktiviteter för att stödja, planera, utforma och implementera säkerhet i nätverk
Säkerhetspolicy för IT-nätverk

Nätverkssäkerhetspolicy: redogörelser, regler, riktlinjer och praxis som klargör organisationens tillvägagångssätt för användning av dennes nätverksresurser och specificerar hur nätverksinfrastruktur- och tjänster ska syddas (MICTS). Det ska finnas riktlinjer för att identifiera och analysera kommunikationens relaterade komponenter som borde beaktas för att upprätta nätverkets säkerhetskrav.

Nätverkets säkerhetscanning – sårbarhetsscanning

Med de ökade sofistikerade attacker, är förmåga att lindra eller eliminera sårbarheten i nätverken avgörande. Oupptäckt sårbarhet kan orsakar allvarliga hot mot organisationen och kan exponera organisationens data -och verksamhetssystem för attacker från bl. a. hackers. Detta kan betyda bl a förlust av tid, data och produktivitet

Sårbarhetsanalys

Är processen av identifiering av effektivitet och tillstånd av organisationens nätverkets säkerhet. Denna process fastställer typer av nätverksbestånd, möjliga områden som kan komprometteras samt hur avhjälpa sårbarheter och skydda tillgångarna.